Słownik franczyzy i biznesu

zarządzanie portfelem

Na czym polega zarządzanie portfelem?

W umowie o zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych, firma inwestycyjna zobowiązuje się do odpłatnego podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub maklerskich instrumentów finansowych. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

[Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi]

Co może wchodzić w skład zarządzanego portfela?

W przypadku, jeśli zarządzającym byłoby towarzystwo funduszy inwestycyjnych (tzw. zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych), to w skład portfela wchodzić mogą papiery wartościowe, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania wchodzące w skład portfela.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych]

Jakie postanowienia musi zawierać umowa na zarządzanie portfelem?

Świadczenie usług polegających na zarządzaniu portfelem maklerskich instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, wymaga zawarcia w tym zakresie umowy między firmą inwestycyjną a klientem. Szczegółowe warunki zawarcia i realizacji tej umowy określa regulamin zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych.

Regulamin, o którym mowa powyżej określa w szczególności:

 1. tryb i warunki zawierania umowy;
 2. tryb i warunki podejmowania i realizacji przez firmę inwestycyjną decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów wchodzących w skład zarządzanych portfeli;
 3. tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta;
 4. tryb dokonywania wyboru podmiotu przechowującego aktywa wchodzące w skład zarządzanych przez firmę inwestycyjną portfeli oraz podmiotów wykonujących zlecenia nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych wchodzących w skład zarządzanych przez firmę inwestycyjną portfeli - jeżeli firma inwestycyjna wykorzystuje pośrednictwo takich podmiotów przy świadczeniu usług zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych;
 5. postanowienia zabezpieczające interesy firmy inwestycyjnej w przypadku niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań, w tym sposoby zaspokajania roszczeń firmy inwestycyjnej z aktywów klienta wchodzących w skład zarządzanych przez firmę inwestycyjną portfeli;
 6. sposoby i terminy wnoszenia przez klientów opłat i prowizji związanych z usługami świadczonymi na rzecz klientów na podstawie umowy, o której mowa powyżej, oraz sposób i tryb określania ich wysokości;
 7. obiektywne wskaźniki finansowe wykorzystywane przez firmę inwestycyjną w celu ustalenia poziomu efektywności świadczonej usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych;
 8. zasady i metody wyceny instrumentów wchodzących w skład zarządzanych przez firmę inwestycyjną portfeli;
 9. sposoby i terminy przekazywania przez firmę inwestycyjną klientowi raportów dotyczących składu i wartości zarządzanego portfela maklerskich instrumentów finansowych oraz zakres informacji przekazywanych w raportach;
 10. sposoby i terminy informowania klienta o spadku wartości portfela poniżej wielkości ustalonej w umowie z klientem;
 11. sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez klientów;
 12. tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy, o której mowa na wstępie;
 13. tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu, a także sposób informowania klientów o tych zmianach;
 14. sposoby i tryb przekazywania przez klienta dyspozycji dotyczących aktywów wchodzących w skład zarządzanego przez firmę inwestycyjną portfela maklerskich instrumentów finansowych.

źródło: www.skarbiec.biz