Słownik franczyzy i biznesu

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Stosownie do art. 306e § 1 Ordynacji Podatkowej zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.

Przed wydaniem zaświadczeń, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.

Jednakże nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe zakończenie postępowania, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu na wydanie zaświadczenia. W takiej sytuacji, wydając zaświadczenie, organ podaje informacje o prowadzonym postępowaniu.

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

 1. czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
  • postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
  • postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
  • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
 2. dotyczące:
  • okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
  • podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

źródło: www.skarbiec.biz