Słownik franczyzy i biznesu

zgłoszenie zamiaru koncentracji

Dokonując jakichkolwiek przejęć albo połączeń podmiotów gospodarczych w Polsce, warto jest pamiętać o przepisach dotyczących zgłoszenia prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro.

Powyższy obowiązek dotyczy:

  1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
  2. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
  3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Warto mieć również na względzie, że istnieje wiele regulacji szczególnych, dotyczących m.in. wykonywania prawa głosu z akcji spółek publicznych oraz niektórych podmiotów sektora finansowego.

źródło: www.skarbiec.biz