Słownik franczyzy i biznesu

znaczący inwestor

"Znaczący inwestor" w rozumieniu ustawy o rachunkowości to spółka handlowa, posiadająca w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierająca znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, przy czym liczbę głosów ustala się z zachowaniem zasady określonej w pkt 37 lit. a) ustawy o rachunkowości.

Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20 proc., jeżeli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu lub sprawowanie współkontroli.

źródło: www.skarbiec.biz