Słownik franczyzy i biznesu

inwestorzy kwalifikowani

Inwestorem kwalifikowanym jest:

 1. instytucja finansowa lub inna osoba prawna uprawniona, na podstawie właściwych przepisów prawa regulujących jej działalność, do działania na rynkach finansowych, w tym:
  • dom maklerski, bank, zagraniczna firma inwestycyjna,
  • fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, otwarty fundusz emerytalny, towarzystwo emerytalne, jak również inna instytucja zbiorowego inwestowania lub podmiot nią zarządzający,
  • zakład ubezpieczeń, lub
 2. inna osoba prawna, której jedynym przedmiotem działalności statutowej jest inwestowanie w papiery wartościowe, lub
 3. państwo, jednostka władz regionalnych lub lokalnych, w tym jednostka samorządu terytorialnego, bank centralny państwa, międzynarodowa instytucja finansowa, w szczególności: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, lub
 4. osoba prawna niebędąca małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ust. 3, lub
 5. 5) osoba fizyczna:
  • mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisana do rejestru inwestorów kwalifikowanych,
  • mająca miejsce zamieszkania w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, jeżeli zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie posiada status inwestora kwalifikowanego, lub
 6. mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu ust. 3:
  • mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisany do rejestru inwestorów kwalifikowanych,
  • mający siedzibę w innym państwie członkowskim, jeżeli zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie posiada status inwestora kwalifikowanego.

źródło: www.skarbiec.biz