Słownik franczyzy i biznesu

prokura

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Czym prokura różni się od innych pełnomocnictw?

Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W jakiej formie należy udzielić prokury?

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie.

Kto może być prokurentem?

Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Do jakich czynności prokurent potrzebuje dodatkowego pełnomocnictwa?

Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Czy prokurę można przenieść na inny podmiot?

Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może natomiast ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Czy przedsiębiorcy wolno jest odwołać prokurę?

Prokura może być w każdym czasie odwołana.

Kiedy prokura wygasa?

Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia jego upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia, a także wraz ze śmiercią prokurenta. Natomiast śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.

W jaki sposób ujawnia się istnienie prokury wobec osób trzecich?

Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania.

źródło: www.skarbiec.biz