Słownik franczyzy i biznesu

zaświadczenia podatkowe

Stosownie do art. 306a § 1 Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające).

Zaświadczenie takie:

  • potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania;
  • wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy;
  • powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

źródło: www.skarbiec.biz