Słownik franczyzy i biznesu

transakcje pakietowe

Zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie transakcja pakietowa może być zawarta, jeżeli:

 1. co najmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych (z wyjątkiem kontraktów terminowych i opcji), po tej samej cenie i z tą samą datą rozliczenia,
 2. przedmiotem transakcji jest pakiet:
  • o wartości co najmniej 250 tys. zł - w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu WIG 20,
  • o wartości co najmniej 100 tys. zł - w przypadku pozostałych akcji notowanych w systemie notowań ciągłych,
  • o wartości co najmniej 20 tys. zł - w przypadku akcji notowanych w systemie kursu jednolitego,
  • o wartości co najmniej 100 tys. zł - w przypadku innych niż akcje instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem § 156 ust. 2 regulaminu Giełdy,
   • maksymalna różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego określoną w zleceniu a ostatnim kursem tego instrumentu z sesji giełdowej nie jest wyższa niż 10 proc.

W przypadku transakcji zawieranych poza godzinami sesji giełdowej, transakcja może być zawarta również wtedy, gdy spełnione są warunki określone powyżej, a różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego w zleceniu a kursem odniesienia równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej, ważonej obrotami, nie jest wyższa niż 40 proc.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może wyrazić zgodę na zawarcie transakcji pakietowej mimo niespełnienia warunków, o których mowa w § 155 Regulaminu Giełdy ust. 1 pkt 2) lub 3) oraz ust. 2, o ile przedmiotem transakcji jest pakiet liczący co najmniej 5 proc. instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu giełdowego.

źródło: www.skarbiec.biz