Słownik franczyzy i biznesu

znak towarowy

Znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżnienia towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. W szczególności może nim być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów.

Po spełnieniu warunków określonych w art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej, znak towarowy podlega ochronie prawnej. Przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawo do jego używania w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, a umieszczony znaczek ® w sąsiedztwie znaku towarowego wskazuje, że znak towarowy został zarejestrowany i podlega ochronie prawnej.

Znak towarowy jest zawarty w pakiecie franczyzowym, który franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy. Warunki korzystania ze znaku towarowego określa umowa franczyzy.