Słownik franczyzy i biznesu

Agencja

Agencja to forma współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami uregulowana w oparciu o umowę agencji, w której jeden z przedsiębiorców jest...
dowiedz się więcej

Agent

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyjnej zawartej z dającym zlecenie pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży lub zawiera je z...
dowiedz się więcej

akcja

Akcja jest dokumentem potwierdzającym cząstkowe prawo własności w spółce akcyjnej (analogicznie jak udział w spółce z ograniczoną...
dowiedz się więcej

akcje gratisowe

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych...
dowiedz się więcej

akcje imienne

Akcje spółki akcyjnej mogą być imienne lub na okaziciela. Akcja jest imienna, jeżeli zawiera oznaczenie akcjonariusza. Natomiast akcja...
dowiedz się więcej

akcje na okaziciela

Akcja na okaziciela jest najczęściej spotykanym rodzajem akcji. Uprawnienia z akcji na okaziciela przysługują każdemu posiadaczowi akcji, który ją okaże. W obrocie publicznym, w tym na giełdzie papierów wartościowych, handluje się akcjami na okaziciela.

akcje nieme

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Statut spółki akcyjnej może...
dowiedz się więcej

akcje uprzywilejowane

Spółka akcyjna może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które powinny być określone w statucie. Akcje...
dowiedz się więcej

akredytywa dokumentowa

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie...
dowiedz się więcej

akredytywa pieniężna

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający), może zobowiązać się pisemnie wobec innego...
dowiedz się więcej

aktywa wg ustawy o rachunkowości

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku...
dowiedz się więcej

alternatywne rozwiązywanie sporów

Postępowania sądowe w Polsce mają opinię przewlekłych i mało skutecznych. Tym bardziej warto więc zwrócić...
dowiedz się więcej

amortyzacja

Odpisywanie od bilansu firmy wartości majątku ulegającego zużyciu. Wielkość takiego odpisu jest z reguły ustalona przez przepisy podatkowe.

analiza opłacalności przedsiewzięcia

Analiza ekonomiczna przeprowadzona przed wdrożeniem przedsięwzięcia gospodarczego i mająca na celu ustalenie, w oparciu o wszelkie dostępne informacje, czy przewidywania odnośnie rozwoju inwestycji i przyszłych zysków spełniają oczekiwania inwestora.

analiza swot

Analiza przedsięwzięcia gospodarczego dokonana w oparciu o cztery elementy: "mocne strony" (strenghts), "słabe strony" (weaknesses), "szanse" (opportunities) i "zagrożenia" (threats).

anatocyzm - kapitalizacja odsetek

Zgodnie z art. 482 § 1-2 k.c. odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek można żądać dopiero od chwili...
dowiedz się więcej

apelacja

W postępowaniu cywilnym od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu...
dowiedz się więcej

arbitraż

Metoda rozwiązywania sporów pomiędzy stronami umowy z pominięciem sądów powszechnych, polegająca na wyznaczeniu ekspertów w danej dziedzinie, których zadaniem jest doprowadzenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Najczęściej arbitraż jest tańszy i szybszy niż postępowanie sądowe.

arkusz

Wydruk komputerowy przedstawiający w przystępnej formie informacje finansowe i dane statystyczne.

badanie sprawozdania finansowego

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym,...
dowiedz się więcej

banki rozwoju wielostronnego

Do grupy banków rozwoju wielostronnego zalicza się: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodową ...
dowiedz się więcej

bankowe papiery wartościowe

Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. Bankowy papier...
dowiedz się więcej

bankowość elektroniczna

Przez umowę o usługi bankowości elektronicznej: bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych...
dowiedz się więcej

bankowy tytuł egzekucyjny

Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać...
dowiedz się więcej

baza instrumentów pochodnych

Baza instrumentów pochodnych to papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także...
dowiedz się więcej

bieżąca opłata franczyzowa

Opłata pobierana przez franczyzodawcę od franczyzobiorców za korzystanie przez nich z jego znaku towarowego, know-how oraz...
dowiedz się więcej

bilans

Sprawozdanie finansowe wykazujące kapitał, aktywa i pasywa spółki (podmiotu gospodarczego) w okresie objętym bilansem.

biznes plan

Drugi, po planie marketingowym, etap planowania strategicznego firmy. Uwzględnia finansowanie realizacji projektów lub prac firmy. Stanowi ekonomiczne uzasadnienie planów rozwojowych firmy.

bony skarbowe

Bon skarbowy jest krótkoterminowym skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem...
dowiedz się więcej

break-even

Moment, w którym przychody osiągane z działalności gospodarczej osiągają taką samą wysokość jak koszty, w konsekwencji czego przedsiębiorstwo osiąga zerowe saldo finansowe.

broker

Osoba, która pośredniczy przy zawieraniu przez strony umowy lub przy podejmowaniu przez nie wspólnej działalności gospodarczej.

całkowity koszt kredytu

Całkowity koszt kredytu oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest...
dowiedz się więcej

cena (wartość) sprzedaży netto

Zgodnie z ustawą o rachunkowości za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do ...
dowiedz się więcej

ceny transferowe

Ogólną zasadę polskiego prawa podatkowego w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi stanowi założenie, że powinny one...
dowiedz się więcej

certyfikaty inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje: publiczne certyfikaty inwestycyjne albo niepubliczne certyfikaty inwestycyjne....
dowiedz się więcej

cło

Podatek od transakcji inportowo-eksportowych. Angielski termin duty oznacza również zobowiązanie, powinność.

czeki bankierskie

Czek wystawia się na bankiera, który ma fundusze do rozporządzenia wystawcy, zgodnie z wyraźną lub dorozumianą umową,...
dowiedz się więcej

czeki gotówkowe

Czek gotówkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został...
dowiedz się więcej

czeki rozrachunkowe

Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek...
dowiedz się więcej

czek zakreślony

Wystawca lub posiadacz czeku mogą zakreślić go ze skutkami, wskazanymi poniżej. Zakreślenia dokonywa się przez umieszczenie na...
dowiedz się więcej

członek zarządu

Członek zarządu zatrudniony na pełnym etacie, w przeciwieństwie do osoby powołanej jedynie do uczestnictwa w posiedzeniach zarządu.

czynności bankowe

Czynnościami bankowymi są: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz...
dowiedz się więcej

czynsz

Suma płacona w regularnych odstępach czasu za najem lub dzierżawę majątku w okresie trwania umowy najmu lub dzierżawy.

czyny nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza...
dowiedz się więcej

data pewna

Data pewna stanowi jedną ze szczególnych form czynności prawnych. Polega ona na urzędowym poświadczeniu dnia dokonania czynności,...
dowiedz się więcej

data wejścia w życie

Data wejścia w życie umowy lub ustawy.

debet

Zobowiązanie jednej strony wobec drugiej, zwykle wyrażone w pieniądzu.

depozyt nieprawidłowy

Jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na...
dowiedz się więcej

dłużnik

Osoba zobowiązana do świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, wobec innej osoby. Może oznaczać również kredytobiorcę, czyli osobę, która otrzymała pożyczkę.

dobra konsumpcyjne

Produkty nabywane przez osoby fizyczne w celach konsumpcyjnych.

dobra niematerialne

Dobra niematerialne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego...
dowiedz się więcej

dochód z udziału w zyskach osób prawnych

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b p.d.o.p., jest...
dowiedz się więcej

doradztwo inwestycyjne

W umowie o doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,...
dowiedz się więcej

dowody księgowe

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (zwane "dowodami...
dowiedz się więcej

dystrybutor

Osoba uprawniona do kupowania, sprzedaży i rozprowadzania na danym obszarze towarów wytworzonych przez inną osobę. Dystrybutor kupuje...
dowiedz się więcej

dywidenda

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku spółki akcyjnej wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który...
dowiedz się więcej

dywidenda

Dywidenda, to wypłata przez spółkę zysku jej udziałowcom/akcjonariuszom. Najczęściej akcjonariusze/udziałowcy nie dzielą całego zysku pomiędzy siebie, ale pozostawiają część w spółce.

działalność gospodarcza

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w prawie polskim obowiązywało kilka zbliżonych do siebie, aczkolwiek nie identycznych...
dowiedz się więcej

dział spadku

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie...
dowiedz się więcej

dzień dywidendy

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale...
dowiedz się więcej

dziennik ksiąg rachunkowych

Dziennik stanowi część ksiąg rachunkowych, która zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym...
dowiedz się więcej

dzień roboczy, dzień pracy

Dni robocze - najczęściej definiowane jako wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt państwowych.

elektroniczne instrumenty płatnicze

Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na...
dowiedz się więcej

emisja akcji

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej...
dowiedz się więcej

Europejska Federacja Franczyzy (EFF)

Europejska Federacja Franczyzy (European Franchise Federation) z siedzibą w Brukseli (Belgia) została utworzona w...
dowiedz się więcej

europejski tytuł egzekucyjny

Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie...
dowiedz się więcej

faktoring

Faktoring jest usługą finansową dostępną dla przedsiębiorców, którzy chcą zamienić swoje wierzytelności wobec innych podmiotów na...
dowiedz się więcej

faktura

Dokument wydany nabywcy przez sprzedającego, wyszczególniający cechy towarów lub usług będących przedmiotem sprzedaży, datę dokonania transakcji oraz cenę do zapłaty w momencie dostarczania faktury lub w określonym, późniejszym terminie.

filia

W odniesieniu do spółki termin ten oznacza spółkę wchodzącą w skład grupy spółek, posiadających wspólną spółkę macierzystą. Filia nie...
dowiedz się więcej

firmy inwestycyjne

W rozumieniu przepisów prawa polskiego pod pojęciem "firmy inwestycyjnej" rozumie się: dom maklerski, bank prowadzący...
dowiedz się więcej

fixing skarbowych papierów wartościowych

Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych to działania podejmowane w celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz...
dowiedz się więcej

franczyza

Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami:...
dowiedz się więcej

franczyza bezpośrednia

W przypadku franczyzy bezpośredniej umowa franczyzowa jest zawierana tylko z jednym franczyzobiorcą. Na jej podstawie tworzona jest tylko jedna placówka franczyzowa działająca na określonym obszarze.

franczyza białych kołnierzyków

Systemy franczyzowe świadczące "usługi biznesowe" takie jak np. biura rachunkowe, firmy doradztwa personalnego, firmy szkoleniowe, kancelarie prawne lub podatkowe, firmy konsultingowe.

franczyza dystrybucyjna

Franczyza dystrybucyjna charakteryzuje się tym, że franczyzobiorca ogranicza swą działalność do sprzedaży określonych...
dowiedz się więcej

franczyza kombinacyjna

Czasami określany jako “franczyza wewnątrz franczyzy”. Jest to połączenie dwóch lub więcej koncepcji franczyzy pod jednym dachem lub w ramach tego samego przedsiębiorstwa (np. restauracja franczyzowa w ramach hotelu franczyzowego).

franczyza koncepcji działalności

W przypadku franczyzy koncepcji działalności franczyzobiorca korzysta nie tylko z produktów i oznaczeń handlowych...
dowiedz się więcej

franczyza konwersyjna

W przypadku franczyzy konwersyjnej franczyzodawca włącza do swojego systemu franczyzowego podmioty gospodarcze działające w tej...
dowiedz się więcej

franczyza międzynarodowa

Franczyza międzynarodowa polega na tym, że franczyzodawca rozszerza zakres działalności systemu franczyzowego poza terytorium...
dowiedz się więcej

franczyza produkcyjna

Istota franczyzy produkcyjnej (przemysłowej) polega na tym, że franczyzobiorca nie prowadzi wyłącznie działalności handlowej...
dowiedz się więcej

franczyza regionalna

Inna nazwa subfranczyzy.

franczyza usługowa

Franczyza usługowa ma miejsce wtedy, gdy franczyzobiorca świadcząc usługi używa know-how, oznaczeń firmowych, znaku towarowego...
dowiedz się więcej

franczyza wielokrotna

W ramach franczyzy wielokrotnej franczyzobiorca wielokrotny (area developer) uzyskuje wyłączność na tworzenie na określonym...
dowiedz się więcej

Franczyzobiorca

Franczyzobiorca to przedsiębiorca, która na podstawie umowy franczyzy prowadzi swoje przedsiębiorstwo pod marką (znakiem towarowym) i...
dowiedz się więcej

franczyzobiorca wielokrotny

Franczyzobiorca, z którym franczyzodawca zawiera umowę franczyzy wielokrotnej (area development agreement).

Franczyzodawca

Franczyzodawca to przedsiębiorca, który w zamian za świadczenia pieniężne i na ściśle określonych w umowie franczyzy warunkach,...
dowiedz się więcej

franczyzy mieszanej

Franczyza mieszana polega na tym, że franczyzodawca jest producentem, a franczyzobiorcy zajmują się dystrybucją jego towarów oraz...
dowiedz się więcej

fundusze celowe

Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na...
dowiedz się więcej

fuzja, połączenie

Połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw lub spółek w celu zwiększenia efektywności działania i rentowności. W przypadku...
dowiedz się więcej

gwarancja jakości

W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie...
dowiedz się więcej

gwarancje bankowe

Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji)...
dowiedz się więcej

hipoteczne listy zastawne

Hipoteczne listy zastawne są papierami wartościowym imiennym lub na okaziciela, których podstawę emisji stanowią...
dowiedz się więcej

hipoteka

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić...
dowiedz się więcej

hipoteka łączna

W razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez...
dowiedz się więcej

hipoteka przymusowa

Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika,...
dowiedz się więcej

holding finansowy

Zgodnie z prawem polskim holding finansowy to grupa podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa,...
dowiedz się więcej

indos

Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym...
dowiedz się więcej

indos wekslowy

Każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na zlecenie. Jeżeli wystawca umieścił w wekslu...
dowiedz się więcej

instrument pieniądza elektronicznego

Przez umowę o instrument pieniądza elektronicznego bank albo instytucja pieniądza elektronicznego zobowiązują...
dowiedz się więcej

instrumenty finansowe

I. Instrumenty finansowe według ustawy o instrumentach finansowych Zgodnie z prawem polskim instrumentami finansowymi są: ...
dowiedz się więcej

instrumenty kapitałowe

Instrumenty kapitałowe to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub...
dowiedz się więcej

instrumenty pochodne

Stosownie do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne to prawa majątkowe, których cena...
dowiedz się więcej

instrumenty rynku pieniężnego

Instrumenty rynku pieniężnego to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności...
dowiedz się więcej

instytucja finansowa

Instytucja finansowa to podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca...
dowiedz się więcej

instytucja kredytowa

I. [Podstawa prawna: Prawo bankowe] Instytucja kredytowa to podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej...
dowiedz się więcej

interwencja główna i uboczna

Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy innymi osobami, może aż do zamknięcia...
dowiedz się więcej

inwentaryzacja

Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych...
dowiedz się więcej

inwestorzy kwalifikowani

Inwestorem kwalifikowanym jest: instytucja finansowa lub inna osoba prawna uprawniona, na podstawie właściwych przepisów...
dowiedz się więcej

inwestycje

Zgodnie z przepisami prawapolskiego na temat rachunkowości inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych...
dowiedz się więcej

jednostka dominująca

Pojęcie "jednostka dominująca" pochodzi z ustawy o rachunkowości, gdzie oznacza ono spółkę handlową, sprawującą kontrolę...
dowiedz się więcej

jednostka pilotażowa

Jednostka systemu franczyzowego uruchamiana przez franczyzodawcę w celu sprawdzenia jego koncepcji działalności franczyzowej....
dowiedz się więcej

jednostki uczestnictwa

Jednostkami uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego...
dowiedz się więcej

joint venture

Forma prowadzenia współpracy gospodarczej zmierzającej do realizacji wspólnego celu gospodarczego. Najczęściej spotykaną formą wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego jest umowa, w której wspólnicy określają cel wspólnego przedsięwzięcia i sposób jego realizacji.

kapitał docelowy

Statut spółki akcyjnej może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego na...
dowiedz się więcej

kapitał początkowy

Kapitał początkowy wykorzystywany w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

kapitał zakładowy

Łączna wartość wkładów pieniężnych lub rzeczowych dokonanych przez wspólników w zamian za udziały. Kapitał zakładowy spółki jest reprezentowany przez akcje/udziały będące własnością akcjonariuszy/udziałowców.

kapitał zapasowy / rezerwowy

W spółce akcyjnej na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za...
dowiedz się więcej

karty płatnicze

Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania...
dowiedz się więcej

kasy rejestrujące (kasy fiskalne)

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników...
dowiedz się więcej

kaucja bankowa

W celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik lub osoba trzecia może przenieść określoną kwotę w złotych lub w innej...
dowiedz się więcej

kierownik jednostki

"Kierownik jednostki" to pojęcie pochodzące z ustawy o rachunkowości, pod którym rozumie się osobę lub organ jedno- lub...
dowiedz się więcej

klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności, to - ujmując sprawę w dużym uproszczeniu - dodatkowa pieczęć, którą sąd przybija na odpisie wyroku,...
dowiedz się więcej

kluby inwestorów

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem...
dowiedz się więcej

know-how

Pojęcie know-how powstało w drugiej połowie XIX w. w praktyce przemysłowej USA i Anglii, jednak do dnia dzisiejszego nie doczekało się...
dowiedz się więcej

kompensata

Praktyka gospodarcza zachęca do poszukiwania pragmatycznych sposobów wygaszania zobowiązań i w związku z tym ukształtowały się w...
dowiedz się więcej

konflikt / sprzeczność interesów spółki i członka zarządu

W przypadku sprzeczności interesów spółki z o.o. z interesami członka zarządu, jego...
dowiedz się więcej

konosament

Zgodnie z art. 129 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski, przewoźnik obowiązany jest po przyjęciu ładunku na statek wydać...
dowiedz się więcej

konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych

Konta księgi głównej stanowią część ksiąg rachunkowych, która zawiera zapisy o zdarzeniach w ujęciu...
dowiedz się więcej

kontrakt

Umowa między dwiema lub więcej stronami.

kontrakty swap

Kontrakt swap stanowi rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dwoma lub więcej stronami, które zobowiązują się, że w określonym punkcie...
dowiedz się więcej

kontrola jakości

System monitorowania i weryfikacji procesów produkcyjnych lub świadczenia usług opracowany w celu utrzymania określonego poziomu jakości produkcji lub usług.

konwersja wierzytelności na udziały (akcje)

Pokrycie udziałów, po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,...
dowiedz się więcej

koszt wytworzenia produktu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym...
dowiedz się więcej

koszty uzyskania przychodów

W przypadku osób prawnych: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z...
dowiedz się więcej

kredyt konsumencki

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej...
dowiedz się więcej

kredytodawca

Osoba fizyczna lub prawna, która udzieliła pożyczki

kredyty konsorcjalne

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa bankowego, banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum...
dowiedz się więcej

krótka sprzedaż

Na czym polega krótka sprzedaż? Jak wyjaśnia GPW w Warszawie, transakcje krótkiej sprzedaży to odwrócenie typowej kolejność...
dowiedz się więcej

książeczka oszczędnościowa

Bank może wydać posiadaczowi rachunku oszczędnościowego oraz posiadaczowi rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej...
dowiedz się więcej

księga akcyjna

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać...
dowiedz się więcej

księga protokołów (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być...
dowiedz się więcej

księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę...
dowiedz się więcej

kurs wymiany

Kurs wymiany waluty jednego państwa na walutę innego państwa ustalany przez poszczególne banki i instytucje finansowe z uwzględnieniem bieżącej sytuacji na rynku walutowym na podstawie różnych wskaźników ekonomicznych charakteryzujących sytuację gospodarczą danego państwa.

kwity depozytowe

Kwit depozytowy to papier wartościowy wystawiony przez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub...
dowiedz się więcej

licencja

Zgoda wyrażona przez właściciela lub inną upoważnioną osobę na podjęcie określonych działań lub wykorzystywanie składników...
dowiedz się więcej

licencja masterfranczyzy

Umowa kreująca stosunek subfranczyzy.

licencja pojedyncza

Umowa, na podstawie której franczyzodawca udziela franczyzobiorcy uprawnienia do utworzenia pojedynczej jednostki systemu franczyzowego.

licencja znaku towarowego

Umowa licencyjna, na mocy której podmiot uprawniony z rejestracji znaku towarowego upoważnia inny podmiot do korzystania z tego znaku.

licencjobiorca

Osoba, która kupiła licencję.

licencjodawca

Osoba, która sprzedaje licencję.

linia kredytowa

Termin ten obejmuje zobowiązanie banku lub innej instytucji finansowej do zaangażowania odpowiednich funduszy w celu udzielenia pożyczki lub zobowiązanie do świadczenia innych usług bankowych lub finansowych.

lista wspólników / księga udziałów

Jednocześnie ze zgłoszeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS należy złożyć podpisaną przez...
dowiedz się więcej

list intencyjny

Dokument stwierdzający zamiar dokonania lub zaniechania dokonania jakiejś czynności przez strony. Dokument taki nie tworzy prawnie...
dowiedz się więcej

list przewozowy

List przewozowy to dokument wystawiony w związku z przyjęciem przez przewoźnika przesyłki towarowej przez podmiot, który nadaje...
dowiedz się więcej

majątek, aktywa

Przedmiot prawa własności mający wartość, którą można wyrazić w pieniądzu. Majątek (aktywa) spółki obejmuje majątek trwały, aktywa niematerialne (np. patenty), aktywa bieżące (środki obrotowe), ukryte i płynne.

majątek trwały

Składniki majątkowe wykorzystywane przez długi czas, np. grunty, budynki, patenty, maszyny i urządzenia.

mały podatnik

Mały podatnik to podatnik podatku od towarów i usług: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w...
dowiedz się więcej

manipulacja instrumentem finansowym

W prawie polskim manipulację instrumentem finansowym stanowi: składanie zleceń lub zawieranie transakcji...
dowiedz się więcej

marketing

Marketing oznacza wszelkie działania mające na celu utrzymanie i pozyskiwanie nowych klientów. Poziom marketingu w przedsiębiorstwie jest determinowany przez stan świadomości personelu.

marketing w punkcie sprzedaży (POSM)

Angielski skrót POSM oznacza marketing w punkcie sprzedaży. W ramach działań marketingowych w punkcie sprzedaży organizowanych na zlecenie dostawcy lub producenta najczęściej spotyka się: promocje, konkursy, hostesy, plakaty, oznakowanie półki i wystawienie umówionej liczby towarów.

masterfranczyza

Synonim subfranczyzy.

masterfranczyzobiorca

Franczyzobiorca, który na podstawie umowy subfranczyzy uzyskał wyłączność na korzystanie ze znaków towarowych i know-how...
dowiedz się więcej

merchandising

Merchandising to wiedza jak wpływać na zachowania klientów poprzez właściwy wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów w celu przyciągnięcia uwagi, zwiększenia sprzedaży a nawet zwiększeniu subiektywnej wartości towaru w oczach klienta.

metoda ceny odprzedaży

Tzw. "metoda ceny odprzedaży" stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen. Polega ona na...
dowiedz się więcej

metoda konsolidacji pełnej

Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji dpowiednich sprawozdań...
dowiedz się więcej

metoda konsolidacji proporcjonalnej

Metoda konsolidacji proporcjonalnej polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki...
dowiedz się więcej

metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Tzw. metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w...
dowiedz się więcej

metoda praw własności

Tzw. "metoda praw własności" oznacza przyjętą przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów...
dowiedz się więcej

metoda rozsądnej marży (koszt plus)

Tzw. "metoda rozsądnej marży (koszt plus)" stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w drodze...
dowiedz się więcej

metoda zysku transakcyjnego

W przypadkach gdy nie można określić dochodów za pomocą metod porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży albo...
dowiedz się więcej

międzynarodowe stowarzyszenie franczyzy

Międzynarodowe Stowarzyszenie Franczyzy z siedzibą w Waszyngtonie, USA, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o franczyzie.

nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca...
dowiedz się więcej

nabywca

Osoba nabywająca dobra lub usługi.

nadzwyczajna zmiana stosunków

Zgodnie z art. 357.1 kodeksu cywilnego, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby...
dowiedz się więcej

najemca

Osoba, która najmuje, zgodnie z warunkami umowy najmu, przedmiot takiej umowy od wynajmującego.

najem, dzierżawa

Z reguły pisemna umowa, na mocy której właściciel nieruchomości zezwala najemcy na użytkowanie lub przebywanie w tej nieruchomości w...
dowiedz się więcej

nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

W założeniu swoich twórców postępowanie nakazowe miało przyczynić się do usprawnienia działania sądów i...
dowiedz się więcej

nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w...
dowiedz się więcej

naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in.: nieustalenie należności Skarbu Państwa,...
dowiedz się więcej

naruszenie posiadania

Zgodnie z art. 222 § 1 kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz...
dowiedz się więcej

naruszenie praw autorskich

Zgodnie z art. 1 obowiązujące w Polsce ustawy Prawo autorskie, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw...
dowiedz się więcej

natychmiastowa wykonalność wyroku

Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: zasądza alimenty - co...
dowiedz się więcej

nazwa handlowa

Słowo lub zwrot przyjęty przez firmę w celu wyróżnienia prowadzonej przez nią działalności.

nieruchomość

Grunty, budynki, lub prawa własności do nich. W USA używa się terminu "real estate", Brytyjczycy wolą "real property".

nieuczciwa konkurencja

Zgodnie z art. 3 polskiej ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji...
dowiedz się więcej

niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem...
dowiedz się więcej

niezależny analityk

Niezależny analityk to osoba fizyczna, niepozostająca w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z firmą...
dowiedz się więcej

obligacja

Papier wartościowy poświadczający określone zobowiązania (najczęściej zapłaty) emitenta wobec jego nabywcy. Obligacja jest papierem...
dowiedz się więcej

obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe mogą przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi...
dowiedz się więcej

obligacje skarbowe

Obligacja skarbowa jest skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowanym w postaci...
dowiedz się więcej

obligacje zamienne

O ile statut spółki akcyjnej tak stanowi, spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez...
dowiedz się więcej

obniżenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej...
dowiedz się więcej

obrót wtórny

Obrót wtórny to: dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent usługowy, lub nabywanie papierów...
dowiedz się więcej

ochrona niemajątkowych praw autorskich

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą...
dowiedz się więcej

odcinki zbiorowe

Odcinek zbiorowy jest dokumentem, który inkorporuje on dwie lub większą liczbę akcji. Jego treść powinna odpowiadać wymogom art....
dowiedz się więcej

odnowienie

Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo...
dowiedz się więcej

odpisy amortyzacyjne

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego...
dowiedz się więcej

odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony, którym jest zachowanie osoby...
dowiedz się więcej

odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę...
dowiedz się więcej

odpowiedź na pozew

Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo...
dowiedz się więcej

odrębna własność lokalu

Odrębna własność lokalu może powstać w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie...
dowiedz się więcej

odsetki maksymalne

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości...
dowiedz się więcej

oferta publiczna

Ofertą publiczną jest udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w...
dowiedz się więcej

ogłoszenie o walnym zgromadzeniu (spółki akcyjnej)

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co...
dowiedz się więcej

ogłoszenie testamentu

Osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy....
dowiedz się więcej

opcje w prawie polskim

Zgodnie z regulaminem GPW SA w Warszawie, opcja są to prawa przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w...
dowiedz się więcej

opłata franczyzowa, licencyjna, tantiema

Opłata za prawo do korzystania z franczyzy, czyli cudzej własności intelektualnej, znaku towarowego (marki) i...
dowiedz się więcej

organy podatkowe

Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt,...
dowiedz się więcej

organ zatwierdzający

"Organ zatwierdzający" to pojęcie pochodzące z ustawy o rachunkowości, pod którym rozumie się organ, który zgodnie z...
dowiedz się więcej

osoba prawna

Podmiot posiadający osobowość prawną; tj. zdolność do wyrażania woli i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, jak również posiadająca zdolność procesową.

oświadczenie

Dobrowolne, pisemne oświadczenie złożone przed adwokatem lub notariuszem.

oszacowanie podstawy opodatkowania

Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli: brak jest ksiąg podatkowych lub...
dowiedz się więcej

otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe otwiera się: na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia...
dowiedz się więcej

outsourcing bankowy

Zgodnie z przepisami prawa bankowego bank może, w drodze umowy zawartej na piśmie, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy...
dowiedz się więcej

pakiet franczyzowy

Termin używany we franczyzie na określenie zestawu uprawnień i świadczeń, które franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcom aby...
dowiedz się więcej

papiery wartościowe

Ujmując sprawę w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że papier wartościowy to dokument ucieleśniający pewne prawo...
dowiedz się więcej

papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym

Papiery wartościowe nieudziałowe to papiery niebędące: akcjami, papierami wartościowymi...
dowiedz się więcej

partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, to oparta na umowie o partnerstwie...
dowiedz się więcej

patent

Prawo do wyłącznej produkcji danego towaru, rozwiązania technicznego lub wynalazku (przedmiotu ochrony patentowej) w okresie, na który została...
dowiedz się więcej

pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto...
dowiedz się więcej

pensja

Pensja, wynagrodzenie, zarobki pracownika.

pieniądz elektroniczny

Wartość pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące...
dowiedz się więcej

plan marketingowy

Pierwszy etap planowania strategicznego firmy; określa produkty, ich sprzedaż, rozwój oraz inwestycje, których wymagają.

pobory

Zarobki, pensje, nagrody finansowe lub odszkodowanie przyznane osobie fizycznej.

podatek

Zobowiązania przedsiebiorstwa/osoby fizycznej wobec organów rządowych. Wśród podatków najważniejszych dla działalności gospodarczej można wyróżnić następujące rodzaje podatków: dochodowy (income tax), od wartosci dodanej (VAT - value added tax), od nieruchomości (real estate tax).

podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz...
dowiedz się więcej

podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi...
dowiedz się więcej

podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny ma do spełnienia dwa podstawowe zadania. Przede wszystkim zawiera on opis zasad, według których...
dowiedz się więcej

podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Podstawę opodatkowania stanowi: przy umowie sprzedaży: rzeczy ruchomych nabywanych do...
dowiedz się więcej

podwyższenie kapitału zakładowego (spółki z o.o.)

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością następuje nie na...
dowiedz się więcej

podwyższenie kapitału zakładowego (w spółce akcyjnej)

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub...
dowiedz się więcej

pola eksploatacji

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich...
dowiedz się więcej

polecenie przelewu

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku...
dowiedz się więcej

polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i...
dowiedz się więcej

Polska Organizacja Franczyzodawców (POF)

Polska Organizacja Franczyzodawców (Polish Franchise Organization) jest jedyną w Polsce organizacją...
dowiedz się więcej

porady i doradztwo podatkowe

Czynności doradztwa podatkowego obejmują: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich...
dowiedz się więcej

poręczenie czekowe (awal)

Zapłatę czeku można zabezpieczyć poręczeniem czekowym (aval) co do całości sumy czekowej lub co do jej części....
dowiedz się więcej

postępowanie nakazowe

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych...
dowiedz się więcej

postępowanie pojednawcze

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd...
dowiedz się więcej

postępowanie sądowe i egzekucyjne

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje postępowań sądowych: cywilne i karne. Postępowanie cywilne obejmuje tzw. sprawy...
dowiedz się więcej

postępowanie uproszczone

Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych: o roszczenia...
dowiedz się więcej

postępowanie zabezpieczające

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia,...
dowiedz się więcej

potrącenie

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z...
dowiedz się więcej

powiernicze nabycie nieruchomości

Jak wynika z art. 734 k.c. istotą umowy zlecenia jest odpłatne (prowizja) lub nieodpłatne dokonanie określonej...
dowiedz się więcej

powództwo o ustalenie

Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny....
dowiedz się więcej

powództwo przeciwegekucyjne

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo...
dowiedz się więcej

pozew o ochronę dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim,...
dowiedz się więcej

pozew o rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki jawnej powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich...
dowiedz się więcej

pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki

Uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i...
dowiedz się więcej

pozew o uchylenie uchwały wspólników

Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest sprzeczna z umową spółki bądź...
dowiedz się więcej

pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności...
dowiedz się więcej

pozew o wyłączenie wspólnika

Wyłączenie wspólnika spółki jawnej Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez...
dowiedz się więcej

pozew w postępowaniu uproszczonym

Pozew powinien zostać przygotowany według zasad obowiązujących w postępowaniu uproszczonym w przypadku należących...
dowiedz się więcej

pozew wzajemny

W sprawie cywilnej powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się...
dowiedz się więcej

pożyczka

Suma pieniędzy, którą kredytodawca pożycza kredytobiorcy.

pożyczkodawca

Osoba udzielająca pożyczki.

praca na własny rachunek

Określenie stosowane wobec osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i na własny rachunek....
dowiedz się więcej

prawa do akcji (pda)

Jak wyjaśnia ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do akcji (zwane w skrócie PDA) to papier wartościowy, z którego wynika...
dowiedz się więcej

prawa pochodne

Stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prawa pochodne to kategoria papierów wartościowych do...
dowiedz się więcej

prawnie zastrzeżone znaki

Znaki, nazwy firmy, logo, symbole, emblematy i inne cechy, które odróżniają przedsiębiorstwo, firmę od jego konkurentów i korzystają z ochrony na mocy odpowiednich przepisów prawa.

prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.

Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą...
dowiedz się więcej

prawo odkupu

Zgodnie z kodeksem cywilnym, prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Jeżeli zawarcie umowy...
dowiedz się więcej

prawo poboru

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 433 § 1 k.s.h., akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do...
dowiedz się więcej

premia gwarancyjna

Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku z dokonaniem jednej z następujących...
dowiedz się więcej

procownik

Osoba, którą wiąże stosunek pracy ze spółką.

produkty uboczne

Dodatkowe produkty wytworzone w toku podstawowej działalności przedsiębiorstwa, np. podstawowym produktem tartaku są deski, ubocznym trociny.

prokura

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje...
dowiedz się więcej

prospekt emisyjny

Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego,...
dowiedz się więcej

przedawnienie roszczeń w praktyce

Przedawnienie roszczeń to bardzo specyficzna instytucja, której celem jest urealnienie stanu prawnego w stosunku do...
dowiedz się więcej

przedłużenie

Przedłużenie okresu obowiązywania umowy za zgodą wszystkich jej stron.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorcą nazywamy osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą. W teorii prawie zakłada się, że wszyscy...
dowiedz się więcej

przedsiębiorstwo

Termin określający składniki majątkowe i niemajątkowe tworzące zorganizowaną jednostkę gospodarczą.

przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności...
dowiedz się więcej

przedstawicielstwo regionalne

Przedstawiciel regionalny (area representative) to osoba (lub firma), która na danym terytorium ma wyszukiwać nowych i...
dowiedz się więcej

przekupstwo menedżerskie

Zgodnie z art. 296a § 1 kodeksu karnego, kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej...
dowiedz się więcej

przelew (cesja) wierzytelności przyszłych

Jak trafnie wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. IV CSK 71/05: "Za ugruntowany...
dowiedz się więcej

przelew praw

Przeniesienie praw przez jedną osobę na drugą.

przelew transgraniczny

Przy wykonywaniu zlecanych przez klientów banków poleceń przelewu i wpłat gotówkowych w obrocie z państwami członkowskimi w...
dowiedz się więcej

przelew wierzytelności

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to...
dowiedz się więcej

przepływ gotówki

Ilość pieniędzy przechodząca przez spółkę lub przedsiębiorstwo.

przyjęcie lub odrzucenie spadku

Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone...
dowiedz się więcej

przyjęte praktyki rynkowe

Przyjętymi praktykami rynkowymi są zachowania, których zasadnie można oczekiwać na jednym lub wielu rynkach finansowych i...
dowiedz się więcej

public relations

Public Relations to planowe i systematyczne zabiegi o zrozumienie, zaufanie i pozytywny wizerunek w otoczeniu, przy zastosowaniu celowo użytych procesów komunikacyjnych.

publiczny list zastawny

Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią...
dowiedz się więcej

rabat

Obniżka ceny nabycia produktu lub usługi wprowadzona w celu zachęcenia do kupna.

rabat retro

jest to rabat przyznawany za dokonane wcześniej zakupy. Jego wysokość jest zależna od obrotu, który zostanie wygenerowany w danym...
dowiedz się więcej

rachunek bieżący

Podstawowy rachunek firmy (osoby prywatnej) w banku. W odróżnieniu od lokat, zgromadzone środki są nisko oprocentowane, ale za to można z nich kożystać w każdej chwili.

rachunek papierów wartościowych

Rachunkami papierów wartościowych są rachunki, na których zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe,...
dowiedz się więcej

rachunek zysków i strat

Sprawozdanie na temat kondycji finansowej podmiotu gospodarczego zawierające zestawienie wydatków i dochodów podmiotu w okresie objętym sprawozdaniem.

rada nadzorcza w spółce z o.o.

Umowa spółki z o.o. może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. W spółkach, w których...
dowiedz się więcej

raporty bieżące

Kiedy podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych mają obowiązek sporządzać raporty bieżące? Z zastrzeżeniem...
dowiedz się więcej

raporty okresowe

Raporty okresowe to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z...
dowiedz się więcej

rating

Rating to ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty...
dowiedz się więcej

regulamin pracy

Co jest przedmiotem regulaminu pracy? Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i...
dowiedz się więcej

rękojmia za wady

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze...
dowiedz się więcej

rekomendacje giełdowe

Rekomendacjami są raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio,...
dowiedz się więcej

renoma spółki

Aktywa niematerialne spółki, reprezentujące różnicę pomiędzy wartością rynkową przedsiębiorstwa w toku a rynkową wartością wszystkich aktywów takiego przedsiębiorstwa.

reprezentacja spółki

W spółce jawnej: Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy...
dowiedz się więcej

rezerwa obowiązkowa banków

Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych...
dowiedz się więcej

rezerwy

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy tworzy się na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których...
dowiedz się więcej

rok obrotowy

Pojęcie "rok obrotowy" pochodzi z ustawy o rachunkowości, gdzie oznacza ono rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych...
dowiedz się więcej

roszczenie windykacyjne

Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej...
dowiedz się więcej

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Poza wypowiedzeniem umowy o pracę, istnieje również możliwość rozwiązania jej bez wypowiedzenia....
dowiedz się więcej

rynek regulowany

Rynek regulowany jest działającym w sposób stały systemem obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu,...
dowiedz się więcej

rynek zorganizowany

Rynek zorganizowany to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający...
dowiedz się więcej

samodzielny lokal mieszkalny

Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych...
dowiedz się więcej

schemat

Graficzna forma przedstawiania powiązań między spółkami, osobami w spółce lub też kolejności realizacji poszczególnych etapów danej transakcji lub przedsięwzięcia gospodarczego.

siła wyższa

Termin ten odnosi się do zdarzeń losowych, powodujące straty, na które to zdarzenia strony umowy nie mają wpływu.

skarbowe papiery oszczędnościowe

Skarbowy papier oszczędnościowy jest skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży wyłącznie osobom...
dowiedz się więcej

skarbowe papiery wartościowe

Skarbowy papier wartościowy jest papierem wartościowym, w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem...
dowiedz się więcej

skarga kasacyjna do sądu najwyższego

Zgodnie z art. 398[1] § 1 kodeksu postępowania cywilnego, od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku...
dowiedz się więcej

skarga na czynność komornika

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także...
dowiedz się więcej

skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Wyrok sądu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej może zostać uchylony przez sąd wyłącznie w...
dowiedz się więcej

skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,...
dowiedz się więcej

skrypt dłużny

Skrypt dłużny to dokument stwierdzający istnienie zobowiązania. Zgodnie z art.465 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli w danym stosunku...
dowiedz się więcej

skup akcji własnych

Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten nie dotyczy: nabycia akcji w celu...
dowiedz się więcej

specjalne strefy ekonomiczne

Obszar na terytorium danego państwa, gdzie nowe inwestycje są promowane ulgami podatkowymi lub innymi bodźcami ekonomicznymi, w celu zapewnienia lepszego rozwoju gospodarczego tych obszarów.

split akcji

Split akcji polega na zmniejszeniu wartości nominalnej każdej akcji z jednoczesnym zwiększeniem liczby akcji. Wszystkie akcje przeznaczone do splitu muszą mieć taką samą wartość nominalną. źródło: www.skarbiec.biz

spółdzielnie mieszkaniowe

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, celem spółdzielni mieszkaniowej, jest...
dowiedz się więcej

spółka

Podmiot gospodarczy; spółka; potocznie: firma.

spółka cywilna

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w...
dowiedz się więcej

spółka europejska (societas europaea, se)

Spółka może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspólnoty w formie europejskiej spółki akcyjnej...
dowiedz się więcej

spółka jawna

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy...
dowiedz się więcej

spółka komandytowo-akcyjna

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w...
dowiedz się więcej

spółka macierzysta

Spółka holdingowa innej spółki lub grupy spółek. Spółka holdingowa kontroluje inne spółki (spółki zależne) poprzez bezpośrednią lub pośrednią własność większości akcji/udziałów w spółkach zależnych.

spółka partnerska

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce...
dowiedz się więcej

spółka wydmuszka

Spółka, nie posiadająca istotnego majątku oprócz nazwy.

spółka zależna

Spółka, której większość akcji/udziałów jest w posiadaniu innej spółki.

spółki jednoosobowe

Zgodnie z art. 4 § 1 kodeksu spółek handlowych, spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo...
dowiedz się więcej

spółki powiązane

Zgodnie z art. 4 § 1 kodeksu spółek handlowych spółka powiązana to spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo...
dowiedz się więcej

spółki w organizacji

Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe,...
dowiedz się więcej

sprawa egzekucyjna

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Czynności...
dowiedz się więcej

sprawozdanie finansowe

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny...
dowiedz się więcej

sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne sporządzane przez zarząd spółki dla jej udziałowców oraz innych osób upoważnionych do uzyskania kopii takiego dokumentu. Z reguły sprawozdanie zawiera bilans spółki zweryfikowany przez biegłego rewidenta, rachunek zysków i strat oraz raport biegłego rewidenta.

sprzeciw od nakazu zapłaty

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza...
dowiedz się więcej

sprzeciw od wyroku zaocznego

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w...
dowiedz się więcej

sprzedaż

Zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na nabywcę własności przedmiotu umowy, a nabywcy do odebrania takiego przedmiotu i zapłacenia określonej ceny.

sprzedaż na raty

Sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną...
dowiedz się więcej

środki trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do...
dowiedz się więcej

status prawny udziałów nabytych przez małżonka przed zawarciem małżeństwa

I. Ogólna zasada Stosownie do art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r....
dowiedz się więcej

statut spółki akcyjnej

Statut spółki akcyjnej powinien określać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania...
dowiedz się więcej

stopa procencowa

Stopa procentowa, według której będą naliczane odsetki od pożyczki lub lokaty.

stwierdzenie nabycia spadku

Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę...
dowiedz się więcej

stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej...
dowiedz się więcej

stwierdzenie zasiedzenia

Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. Jeżeli wnioskodawca nie...
dowiedz się więcej

subemitent

Uchwała o podwyższeniu kapitału spółki akcyjnej może stanowić, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję...
dowiedz się więcej

subemitent inwestycyjny

Podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na...
dowiedz się więcej

subfranczyza

Na podstawie umowy subfranczyzy franczyzodawca udziela master franczyzobiorcy wyłączności na korzystanie z jego znaków towarowych i...
dowiedz się więcej

subskrypcja akcji

Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. Ogłoszenie powinno...
dowiedz się więcej

subsydiarna odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej

Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z...
dowiedz się więcej

świadectwa depozytowe

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa...
dowiedz się więcej

świadectwa tymczasowe

Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą na kapitał zakładowy. Na dowód częściowej wpłaty...
dowiedz się więcej

świadectwa użytkowe

Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa użytkowe bez określonej...
dowiedz się więcej

świadectwa założycielskie

Spółka akcyjna może wydawać imienne świadectwa założycielskie w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu...
dowiedz się więcej

świadectwo depozytowe

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia mu, na piśmie, oddzielnie dla...
dowiedz się więcej

Światowa Rada Franczyzy (World Franchise Council)

Światowa Rada Franczyzy zrzesza największe organizacje franczyzowe ze wszystkich kontynentów....
dowiedz się więcej

system agencyjny

System agencyjny oznacza koncepcję organizacji punktów handlowych lub usługowych, prowadzonych przez agentów, którzy zbywają towary będące własnością zleceniodawcy lub świadczą usługi w imieniu i na rzecz dającego zlecenie.

system franczyzowy

System franczyzowy to opracowana przez franczyzodawcę koncepcja prowadzenia biznesu, która obejmuje m.in. znak towarowy (markę),...
dowiedz się więcej

szkodliwa konkurencja podatkowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów...
dowiedz się więcej

szkolenia

Organizowanie szkoleń jest jednym z ważniejszych obowiązków i praw franczyzodawcy. Dzięki szkoleniom może przekazać franczyzobiorcy...
dowiedz się więcej

tajemnica bankowa

Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować...
dowiedz się więcej

takeover

Nabycie przynajmniej kontrolnego pakietu akcji/udziałów w danej spółce.

terytorium wspólnoty

Pod pojęciem "terytorium Wspólnoty" rozumie się terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby...
dowiedz się więcej

transakcje pakietowe

Zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie transakcja pakietowa może być zawarta, jeżeli: co najmniej...
dowiedz się więcej

tytuł egzekucyjny

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające...
dowiedz się więcej

tytuł wykonawczy

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony...
dowiedz się więcej

tytuły uczestnictwa

Pod pojęciem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania rozumie się wyemitowane na podstawie właściwych...
dowiedz się więcej

ubezpieczeniowa grupa kapitałowa

Grupa podmiotów, w skład której wchodzi zakład ubezpieczeń podlegający nadzorowi dodatkowemu oraz co...
dowiedz się więcej

uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej powinna zawierać: sumę, o jaką...
dowiedz się więcej

uczciwa wartość rynkowa

Wartość majątku ustalona w transakcji w oparciu o warunki rynkowe.

ujawnienie

Wprowadzony przez ustawodawstwa niektórych państw obowiązek ujawnienia przez franczyzodawcę przed zawarciem umowy franczyzowej z franczyzobiorcą wszelkich danych dotyczących jego systemu franczyzowego.

ulgi podatkowe

Zgodnie z definicją zawartą w Ordynacji Podatkowej, pod pojęciem "ulgi podatkowe" rozumie się przewidziane w przepisach prawa...
dowiedz się więcej

umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki akcyjnej tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w...
dowiedz się więcej

umowa

Prawnie wiążący kontrakt pomiędzy dwiema lub więcej stronami.

umowa agencyjna

Umowa, na mocy której jedna ze stron (agent) może, w określonych okolicznościach, zaciągać zobowiązania w imieniu i na rzecz drugiej strony.

umowa dystrybucyjna

Umowa, zgodnie z którą producent lub dostawca towarów wyznacza dystrybutora produkowanych lub sprzedawanych przez niego towarów. Dystrybutor nabywa towary na własny rachunek i handluje nimi pod swoją nazwą.

umowa franczyzy

Umowa franczyzy określa warunki oraz czas trwania współpracy franczyzodawcy z franczyzobiorcą. Umowa franczyzy jest umową...
dowiedz się więcej

umowa franczyzy wielokrotnej

Synonim area development agreement.

umowa franczyzy wielokrotnej

Umowa ramowa, w ramach której franczyzodawca zawiera z franczyzobiorcą indywidualne umowy na utworzenie i prowadzenie...
dowiedz się więcej

umowa master franczyzy

Umowa kreująca stosunek subfranczyza.

umowa o zarządzanie spółką

W przypadku zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną...
dowiedz się więcej

umowa przedwstępna

Stosownie do art. 389 kodeksu cywilnego, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy...
dowiedz się więcej

umowa spółki

Umowa spółki jawnej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich...
dowiedz się więcej

umowa wspólnika / członka zarządu ze spółką

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem...
dowiedz się więcej

umowy zawierane na odległość

Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na...
dowiedz się więcej

urzędowe interpretacje przepisów podatkowych

Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt,...
dowiedz się więcej

usługi bieżące

Wsparcie oferowane franczyzobiorcom przez franczyzodawcę w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej (po uruchomieniu przez franczyzobiorcę jego punktu w systemie franczyzowym).

usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne to usługi świadczone za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury...
dowiedz się więcej

usługi finansowe

Usługa finansowa oznacza wszelkie usługi o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub...
dowiedz się więcej

usługi serwisowe

W ramach działań marketingowych, sprzedawca może świadczyć usługi serwisowe, polegające na wykonywaniu szeregu usług, m.in.: naprawę i wymianę części w określonym czasie, nieodpłatnie lub za zmniejszoną opłatą.

usługi wstępne

Wsparcie oferowane franczyzobiorcom przez franczyzodawcę w momencie zawarcia umowy franczyzowej (przystąpienia do systemu franczyzowego). Więcej o usługach wstępnych możesz przeczytać w menu portalu.

ustanowienie hipoteki

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może...
dowiedz się więcej

ustanowienie odrębnej własności lokalu

Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej...
dowiedz się więcej

ustawa kominowa

Czy w odniesieniu do spółek prawa handlowego ograniczenia wysokości wynagrodzenia, które zawiera tzw. "ustawa kominowa" odnoszą się...
dowiedz się więcej

ustawodawstwo antymonopolowe

Przepisy chroniące konkurencyjność rynku. Najczęściej zapobiegają zawyżaniu cen w wyniku stosowania przez producenta praktyk monopolistycznych lub zmowy kilku producentów.

użytkowanie nieprawidłowe

Jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania...
dowiedz się więcej

użytkowanie wieczyste

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone...
dowiedz się więcej

wakacje podatkowe

Termin określający ulgę podatkową stosowaną w przypadku nowych przedsięwzięć gospodarczych. Polega na zwolnieniu danego podmiotu z obowiązku płacenia podatku (najczęściej dochodowego) przez określony czas od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

walne zgromadzenie spółki akcyjnej

Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami, wymaga: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z...
dowiedz się więcej

warranty opcyjne

Warranty opcyjne stanowią instrument finansowy łączący cechy warranty subskrypcyjnego i opcji. W najprostszy sposób można je...
dowiedz się więcej

warranty subskrypcyjne

W celu podwyższenia kapitału zakładowego spółka akcyjna może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela...
dowiedz się więcej

wartość

Wycena.

wartość godziwa

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na...
dowiedz się więcej

wartość początkowa

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego...
dowiedz się więcej

wartość przedmiotu sporu

W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość...
dowiedz się więcej

warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Walne zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym...
dowiedz się więcej

weksel trasowany

Weksel trasowany zawiera: nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; polecenie bezwarunkowe...
dowiedz się więcej

weksle i czeki

Weksle Nie będzie uważany za weksel trasowany dokument, któremu brak jednej z cech, wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy...
dowiedz się więcej

wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji

Kiedy konieczne jest ogłoszenie wezwania? A) Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej...
dowiedz się więcej

wkład niepieniężny

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego mogą być obejmowane nie tylko za gotówkę, ale również w zamian za tzw. wkłady...
dowiedz się więcej

wkłady na akcje

Akcjonariusz spółki akcyjnej obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na...
dowiedz się więcej

właściwość przemienna

Powództwo w sprawach o których mowa poniżej wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed...
dowiedz się więcej

właściwość (sądu) ogólna

Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania...
dowiedz się więcej

właściwość wyłączna

Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można...
dowiedz się więcej

własność intelektualna

Niematerialne prawa majątkowe będące wytworem ludzkiego rozumu, takie jak prawa autorskie czy patenty; również udzielane w tym zakresie licencje.

wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Wniosek mogą zgłosić...
dowiedz się więcej

wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego

O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do...
dowiedz się więcej

wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego

Orzeczenia sądów zagranicznych w sprawach cywilnych należących w Polsce do drogi...
dowiedz się więcej

wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Skuteczność na obszarze Polski nie nadających się do wykonania w drodze egzekucji orzeczeń sądów...
dowiedz się więcej

wniosek o zabezpieczenie dowodu

Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy...
dowiedz się więcej

wpłata na wspólny fundusz marketingowy

Opłata pobierana przez franczyzodawcę od franczyzobiorców, która jest przeznaczana wyłącznie na finansowanie działań promocyjno-reklamowych całego systemu. Więcej o wpłacie na wspólny fundusz marketingowy czytaj w menu portalu.

wspólność majątkowa małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa)...
dowiedz się więcej

wstępna opłata franczyzowa

Jednorazowa opłata na rzecz franczyzodawcy ponoszona przez franczyzobiorcę w momencie zawarcia umowy franczyzowej. Więcej o wstępnej opłacie franczyzowej czytaj w menu portalu.

wtóropisy

Z wyjątkiem czeków na okaziciela każdy czek, wystawiony w jednym, a płatny w drugim kraju lub w części zamorskiej tego samego kraju i...
dowiedz się więcej

wycena aktywów

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwałe oraz wartości...
dowiedz się więcej

wydatki na badania i rozwój

Kwoty przeznaczone na poprawę jakości świadczonych usług lub sprzedawanych towarów, jak również na opracowywanie nowych towarów lub usług.

wygaśnięcie

Termin prawniczy odnoszący się do wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, wygaśnięcia prawa lub zobowiązania.

wyłączenie grupowe

Rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskej nr 2790/1999 w sprawie zastosowania artykułu 81 ust. 3 Traktatu o utworzeniu WE z 25...
dowiedz się więcej

wyłączenie sędziego

Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku...
dowiedz się więcej

wynajmujący

Osoba wynajmująca najemcy, zgodnie z warunkami umowy najmu, przedmiot takiej umowy.

wypowiedzenie umowy o pracę

Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny albo na czas nie określony...
dowiedz się więcej

wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Ogólną zasadą jest, że do wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy stosuje się...
dowiedz się więcej

wyrok zaoczny

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda...
dowiedz się więcej

wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych

Stawki podatku wynoszą: od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania...
dowiedz się więcej

wyzysk w prawie cywilnym

Zgodnie z art. 388  § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub...
dowiedz się więcej

zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w...
dowiedz się więcej

zakres stosowania przepisów o rachunkowości

Obligatoryjne stosowanie przepisów o rachunkowości Przepisy ustawy o rachunkowości co do zasady stosuje...
dowiedz się więcej

zaliczka na poczet dywidendy

Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku...
dowiedz się więcej

zaproszenie na zgromadzenie wspólników (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje...
dowiedz się więcej

zarządzanie portfelem

Na czym polega zarządzanie portfelem? W umowie o zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba...
dowiedz się więcej

zarzuty od nakazu zapłaty

Pismo zawierające zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien...
dowiedz się więcej

zarzuty przeciwko planowi podziału (w postępowani upadłościowym)

Sędzia-komisarz zawiadamia upadłego i członków rady wierzycieli oraz ogłasza przez...
dowiedz się więcej

zasada swobody umów

Zgodnie z art. 353[1] kodeksu cywilnego  strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby...
dowiedz się więcej

zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, pojęcie "przyjęte zasady rachunkowości" (zasady rachunkowości) oznacza...
dowiedz się więcej

zastaw finansowy

Umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego określa wierzytelności finansowe podlegające zabezpieczeniu oraz sposób...
dowiedz się więcej

zastaw skarbowy

Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21...
dowiedz się więcej

zaświadczenia podatkowe

Stosownie do art. 306a § 1 Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o...
dowiedz się więcej

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Stosownie do art. 306e § 1 Ordynacji Podatkowej zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan...
dowiedz się więcej

zatrudnianie cudzoziemców

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec może...
dowiedz się więcej

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia,...
dowiedz się więcej

zażalenie na postanowienie sądu

Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w...
dowiedz się więcej

zbycie (sprzedaż) udziału w spółce osobowej

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas,...
dowiedz się więcej

zdolność kredytowa

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w...
dowiedz się więcej

zgłoszenie zamiaru koncentracji

Dokonując jakichkolwiek przejęć albo połączeń podmiotów gospodarczych w Polsce, warto jest pamiętać o przepisach...
dowiedz się więcej

zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Co do zasady, w spółce z o.o. uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Bez odbycia...
dowiedz się więcej

zlecenie brokerskie

Zlecenie brokerskie to oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych maklerskich instrumentów finansowych...
dowiedz się więcej

zmiana statutu spółki akcyjnej

Zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę statutu zarząd...
dowiedz się więcej

znaczący inwestor

"Znaczący inwestor" w rozumieniu ustawy o rachunkowości to spółka handlowa, posiadająca w innej jednostce - niebędącej jednostką...
dowiedz się więcej

znaki legitymacyjne

Przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków legitymacyjnych stwierdzających obowiązek świadczenia. W...
dowiedz się więcej

znak towarowy

Znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżnienia towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług...
dowiedz się więcej

znak usługowy

Znak używany do wyróżniania usług świadczonych przez dany podmiot. Słowo, nazwa, symbol, godło lub każde inne oznaczenie używane przy świadczeniu usług prowadzące do odróżnienia ich od usług konkurencji. W prawie polskim występuje znak towarowy.

zniesienie współwłasności

We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić...
dowiedz się więcej

zobowiązanie podatkowe

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu...
dowiedz się więcej

zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są następujące czynności: sprzedaż walut...
dowiedz się więcej

zwrot kosztów procesu

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia...
dowiedz się więcej

zwyczajne walne zgromadzenie

Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku...
dowiedz się więcej